Dùng chữ ký số Smart CA ký hóa đơn điện tử

• Bước 1: Tích chọn vào checkbox trên dòng tương ứng của các hóa đơn mới tạo lập muốn phát hành ở trang Danh mục hóa đơn.

• Bước 2: Kích chọn Phát hành hóa đơn đã chọn ở góc dưới phía bên trái của màn hình.

o Nếu người dùng chưa đăng nhập tài khoản SmartCA (được cung cấp khi ký hợp đồng dịch vụ SmartCA) vào hệ thống thì màn hình đăng nhập sẽ hiện ra:

 

o Người dùng nhập tài khoản SmartCA, hệ thống thông báo thành công và đưa người dùng về trang chủ hệ thống, người dùng chọn trang Danh mục hóa đơn để tiếp tục phát hành hóa đơn.

o Người dùng Tích chọn vào checkbox trên dòng tương ứng của các hóa đơn mới tạo lập muốn phát hành.

o Sau đó người dùng đăng nhập vào ứng dụng VNPT SmartCA (tài khoản được cung cấp khi ký hợp đồng dịch vụ SmartCA)trên thiết bị di động.

o Chọn giao dịch ký và ấn xác nhận ký.

 

o Nếu phát hành thành công các hóa đơn sẽ chọn sẽ được gán số và kí số, hệ thống đưa ra thông báo “Phát hành thành công”.

- Nếu hóa đơn khi tạo lập đã chọn ký hiệu thì khi phát hành sẽ được gán ký hiệu đó cho hóa đơn

- Nếu hóa đơn khi tạo lập không chọn ký hiệu thì khi phát hành ký hiệu hóa đơn sẽ được gán là ký hiệu của dải hóa đơn đang được sử dụng trong hệ thống và có ngày hết hạn sử dụng dải hóa đơn sớm nhất.

o Nếu có lỗi trong quá trình phát hành thì sẽ không có hóa đơn nào được phát hành, hệ thống đưa ra thông báo “Có lỗi trong quá trình phát hành”.

 

 


Đã thêm vào giỏ hàng